ماموریت

 
 
 

ارائه خدمات کلینیکی با پشتوانه شبکه گسترده ای از متخصصین صنعتی، اساتید، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و مشاوره ای در شرکت های صنعتی و حوزه نفوذ آن ها بر اساس فرآیندی سیستماتیک و کاربردی

 چشم انداز

 
 
 

شناسائی و کمک به پویائی و رشد فزاینده صنایع با توان رقابتی جهانی