چارت سازمانی موسسه احیاء و درمان صنعت

 

­ ­

هیئت موسس

 

هیئت مدیره

 

هیئت موسس

 

مدیر عامل

 

 

 

مدیریت پروژها

 

شورای راهبردی

 

مدیریت بانک اطلاعاتی و تحقیقات بازار

 

مدیریت اداری و مالی

 

مدیریت اجرایی

 

-  کارگروه آب وپساب

-  کارگروه انرژی

-  کارگروه مدیریت ،صنایع وفرآیندها

-  کارگروه فناوری اطلاعات

-  کارگروه تحقیقات بازار

-  کارگروه مشاوره وآموزش

-  کارگروه صنایع پلیمروشیمیایی

-  کارگروه صنایع فلزی ،مکانیک وتاسیسات

-  کارگروه صنایع برق والکترونیک

-  کارگروه صنایع ساختمانی ومعدن

-  کارگروه صنایع غذایی

-  کارگروه گردشگری وصنایع دستی

-  کارگروه کشاورزی

 

-  کارگروه قوانین ومقرات حقوقی

-  کارگروه امور مالی وبانکی

-  کارگروه بیمه

 

 

شورای تخصصی استانی

 

-  مدیریت پروژه های داخلی

 

-  مدیریت پروژه های خارجی

 

 

-  کارگروه اصناف

-  کارگروهای جهادی

-  کارگروه امورگمرکی

-  کارگروه بازرگانی داخلی

-  کارگروه بازرگانی خارجی

-  کارگروه تبلیغات

 

 

هیئت مدیره

 

مدیر عامل کلینیک

 

مدیریت پروژه

 

شورای راهبردی

 

مدیریت بانک اطلاعاتی و تحقیقات بازار

 

مدیریت اداری و مالی

 

مدیریت اجرایی

 

بخش برنامه ریزی پروژه ها

 

بخش تحت آب و انرژی