کارگروههای تخصصی زیرمجموعه مدیریت اجرایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - کارگروه آب و پساب

2 - کارگروه انرژی

3 - کارگروه مدیریت، صنایع و فرآیندها

4 - کارگروه فناوری اطلاعات

5 - کارگروه تحقیقات بازار

6 - کارگروه مشاوره و آموزش

7 - کارگروه صنایع پلیمری و شیمیایی

8 - کارگروه صنایع فلزی ، مکانیک وتاسیسات

9 - کارگروه صنایع برق و الکترونیک

10- کارگروه صنایع ساختمانی و معدن

11- کارگروه صنایع غذایی

12- کارگروه کشاورزی

13- کارگروه گردشگری